Procena Rizika

Nintel D.O.O.

Zakonom o privatnom obezbeđenju („Sl. glasnik RS“, br. 104/12, 42/15 i 87/18) predvidjena je obaveza licenciranja za sva pravna lica, preduzetnike I fizicka lica koja se bave poslovima privatnog obezbedjenja.

Pod pojmom “Privatno obezbedjenje” podrazumevaju se radnje kao  što su planiranje obezbeđenja sa planom tehničke zaštite, projektovanje, izvođenje, nadzor, servisiranje i održavanja opreme za tehničku zaštitu.

Procenom rizika se utvrđuju bezbednosni rizici u zaštiti lica, imovine i poslovanja i predlažu mere kojima se ti rizici mogu smanjiti na prihvatljiv nivo.

U okviru procene rizika se identifikuju i analiziraju rizici koji ugrožavaju bezbednost lica, imovine i poslovanja i predlažu preventivne i reaktivne mere za njihovo ublažavanje.

Zašto je ovo bitno? 

Pre svega zbog činjenice da se izradom ovih elaborate mogu baviti samo licencirana pravna lica, preduzetnici I fizička lica. Konkretno u članu 34 Zakona o privatnom obezbedjenju navodi se: “Planiranje sistema tehničke zaštite vrši se na osnovu procene rizika u zaštiti lica, imovine I poslovanja koju je izradilo pravno ili fizičko lice sa odgovarajućom licencom u skladu sa ovim zakonom”.

Zašto procena rizika? 

Procena rizika za cilj prvenstveno ima prevenciju, ali taj dokument mora da sadrži I niz mera čija će primena u što je mogućoj meri umanjiti posledice štetnih dogadjaja I vandrednih situacija.

Na osnovu izrađene procene rizika predlazemo sisteme tehničke zaštite za koje smatramo da će ublažiti postojeće rizike.

Ova usluga je od velikog značaja jer od dobro procenjenih potreba i predloženih mera zavisi efikasnost i efektivnost sistema tehničke zaštite.

Usleg toga je zakonodavac propisao obavezu izrade procene rizika i Akta o proceni rizika u zaštiti lica, imovine i poslovanja (u daljem tekstu: Akt o proceni rizika) za pravna lica, osim za mikro pravna lica.